بهانه3

رنه دکارت(عاشششقشم):

جز افکار خودمان، هیچ چیز دیگری مطلقا در ید قدرت ما نیست.

مسافرت چیزی است تقریبا مثل حرف زدن با آدمیان قرن های دیگر.

هیچ چیز منصفانه تر از شعور متعارف(عقل سلیم) قسمت نشده است. (دققققیقا! این از اون جمله حرف های منه که قبل از من یکی دیگه گفته.)

توماس هابز:

فراغت ما در فلسفه است.

بندیکت اسپینوزا:

زاری مکن؛ با خشم صحبت نکن. بفهم.

بی وقفه تلاش کرده ام که کسی را استهزاء نکنم، از چیزی شکوه نکنم، انسان ها را به خاطر اعمال شان تحقیر نکنم، فقط بفهمم.

تنها کسی آزاد است که به طیب خاطر تحت لوای عقل زندگی کند.

بی شک این والاترین حق طبیعت است که هرکس مجاز است کاری را انجام دهد که باور دارد به نفع اوست.

در افسردگی جلوه نادرست تقوا و مذهب هست و هر چند افسردگی ضد غرور است، اما انسان افسرده ی حقیر به غرور نزدیک است. (هززززارتا لایک)

 

(کتاب کوچک فلسفه/ گریگوری برگمن)

/ 1 نظر / 27 بازدید