متنفرم

متنفرم از نگاه مکانیکی به زندگی و آدم.

متنفرم از نگاه بی سوال به زندگی.

متنفرم از نگاه چارچوب بندی شده به آدم.

متنفرم از نگاه از بالا به همه چیز، به زندگی، دقیقه ها، کارها...

متنفرم از نگاه تحلیلی منهای هوش هیجانی.

متنفرم از آدم نبودن.

متنفرم از احساسات منطقی.

متنفرم از درد نداشتن.

متنفرم از درد رو تجربه نکردن، درد رو نفهمیدن.

متنفرم از منطقی که نفهم باشه.

متنفرم از روحی که درد نفهم باشه.

متنفرم از...

گاهی حتی متنفرم از زندگی، از خودم.

/ 0 نظر / 28 بازدید