ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید

گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل

/ 9 نظر / 27 بازدید
محسن

بگذریم که بعضی ها معتقدن اساساَ کسی عاقله که عاشقه.

[سبز]

حامد عبداللهی سفیدان

نمی دونم شجریان گوش دادین که این بیت رو نوشتید یا از جای دیگه خوندید. ولی شجریان، آسمانی خونده.

حامد عبداللهی سفیدان

نمی دونم شجریان گوش دادین که این بیت رو نوشتید یا از جای دیگه خوندید. ولی شجریان، آسمانی خونده.

مجید

یک بار توی مثنوی جریان عقل کلی و جزیی را می خوندیم. جریان همان است. واقعا که عقل جزیی « عقل را بدنام کرد». یا « عقل جزیی عقل را بر باد داد».

حسن

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

سیاوش روستا

مام میگیم. کسی قبول نمیکنه منتها.

محسن

... بُوَد کز طرفی زنی از خویش برون آید و کاری بکند؟!